رقم اول، مربوط به جاده های و شهرهای بزرگه و رقم دوم (در صورت وجود) مربوط به شهرهای کوچکتر.

کد جریمه   شرح تخلفات          ميزان جريمه ( ريال)جاده ها و شهرهاي بزرگ           ساير شهرها

1001  عبور عابر پياده از محلهاي غير مجاز سواره رو و همچنين از طول خيابان هائيكه داراي پياده رو است 10000   10000
1002  دست گرفتن دوچرخه سوار و اسكيت سوار و اسكوتر و نظاير آن بوسيله نقليه در حال حركت 10000 10000  
1003  يدك كشي يا حمل بار بوسيله دوچرخه و دوچرخه موتوردار 10000 10000
1004  بكار انداختن چرخهاي بلبرينگي و فلزي در راهها 10000 10000
1005  دو ترك سواري با دوچرخه پائي 10000 10000
1006  راندن موتورسيكلت و دوچرخه و دوچرخه موتوردار در مواقع لغزنده بودن جاده و خيابان 10000 10000
1007  حمل بارو اشياء طويل توسط دوچرخه پائي و موتور سيكلت 10000 10000
1008  نداشتن تجهيزات ايمني از قبيل زنگ يا ترمز يا چراغ جلو يا عقب دوچرخه پائي و دوچرخه موتوردار 10000 10000
1009  سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلي جلو اتومبيل 10000 10000
 1010 راندن دوچرخه موتور دار در پياده رو 10000 10000
1011  راندن دوچرخه پائي, اسكيت و اسكوتر و نظاير آن در وسط خيابان و جاده 10000 10000
1012  سوار كردن هر مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربري در صورت وجود شركت حمل و نقل مسافربري در مبدا 10000 ------
1013  سوار كردن مسافر با داشتن مسافر قبلي توسط تاكسيهاي تلفني يا شركتهاي تاكسيراني دربست 10000 10000
 1014 سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز در وسايل نقليه شخصي 10000 10000
1015  عدم توجه به اخطار و تذكر پليس راهنما 10000 10000
1016  بازگذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه درحال حركت يا نصب پرده يا كركره و يا هرچيز ديگري كه مانع ديد عقب وسيله نقليه شود 10000 10000
1017  راندن دوچرخه پائي در حال رها كردن فرمان 10000 10000
1018  سوار كردن هر نفر مسافر با سرنشين اضافي در تاكسي هاي شهري و بين شهري 10000 10000
 1019 استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسائط نقليه همگاني 40000 20000
 1020 آويزان شدن از وسيله در حال حركت 40000 40000
1021  عبور وسائل نقليه كندرو از محلهاي غير مجاز 40000 40000
1022  نشاندن مسافر در طرف راست يا چپ راننده اتوبوس 40000 40000
1023  سوار شدن به وسيله نقليه و پياده شدن از آن در حال حركت ( در اتوبوسها كمك راننده و در ساير وسائل نقليه مرتكب مسئول است) 40000 40000
1024  سوار كردن سرنشين يا مسافر در سمت چپ يا راست راننده در وسايل نقليه موتوري كه فرمان آنها به ترتيب در سمت چپ يا راست قرار دارد. 40000 40000
1025  حمل اشياء بنحوي كه قسمتي از آن از عرض وسيله نقليه خارج شود. 40000 40000
1026  راندن موتورسيكلت و دوچرخه موتوردار در حال رها كردن فرمان 40000 40000
1027  حمل سرنشين با موتورسيكلت بيش از ظرفيت مجاز 40000 40000
1028  نداشتن شماره جلو 40000 40000
1029  خروج غير مجاز تاكسي از محدوده تعيين شده 40000 40000
 1030 پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در ايستگاههاي تاكسي 40000 40000
1031  استفاده غلط از چراغ راهنماي وسيله نقليه 40000 40000
1032  تعمير وسائل نقليه در معابر عمومي 40000 40000
1033  عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راكب و سرنشين موتورسيكلت در حين رانندگي 40000 30000
 1034 روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم 40000 30000
1035  باز كردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط از طرف سرنشين يا راننده در حال حركت و حين توقف 40000 30000
1036  بازگذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره رو 40000 20000
1037  عدم رعايت مقررات چراغهاي راهنمائي چشمك زن در راهها 40000 30000
1038  حركت با نور بالا در مواقعي كه بايد از نور پائين استفاده شود 40000 20000
1039  در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي 40000 40000
1040  همراه نداشتن پروانه تاكسيراني 40000 40000
1041  راندن وسايل نقليه غيرموتوري ويژه حمل بار در پياده رو خيابانها 40000 20000
1042  حركت دادن غير مجاز يا رها نمودن دامها و احشام و پرندگان در راهها 40000 20000
1043  عدم استفاده از كمربند ايمني توسط سرنشينان رديف جلو در حين رانندگي 40000 40000
1044  حركت نكردن در داخل حد فاصل دو خط, در معابر خط كشي شده 40000 40000
1045  توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر 40000 40000
1046  عبور يا توقف در معابري كه از طرف راهنمائي و رانندگي در ساعت معين ممنوع اعلام مي شود. 40000 40000
1047  ريزش روغن, بنزين, نفت گاز( گازوئيل) و يا ساير مايعات آلوده و تخريب كننده ديگر در سطح راهها 40000 20000
1048  عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها 40000 ---
1049  عدم رعايت مقررات ويژه عبور ماشين آلات كشاورزي و راهسازي در راهها 40000 40000
1050  عدم استفاده از علائم بازتاب كه نشان دهنده طول وسايل نقليه باربري است 40000 ---
1051  توقف و سد معبر در سطوحي كه بصورت شطرنجي رنگ آميزي شده است 40000 ---
1052  حمل مسافر توسط ماشين آلات كشاورزي 70000 70000
1053  هر نوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد 70000 40000
 1054 خودداري از كناربردن وسيله نقليه قابل حركت كه بعلت تصادف منجر به خسارت يا نقص فني و يا علل ديگر در وسط سواره رو متوقف شده است 70000 40000
 1055 عدم رعايت فاصله كافي قبل و بعد از سبقت 70000 40000
1056  يدك كشي وسيله نقليه برخلاف مقررات و بدون رعايت احتياط 70000 40000
 1057 استفاده غير مجاز از وسايل اخباري ويژه وسايل نقليه امدادي از قبيل چراغ گردان, آژير و نظاير آن 70000 70000
1058  حركت به موازات هم در راههائي كه عرض آنها گنجايش بيش از دو اتومبيل را ندارد و حركت طولاني اتومبيل به موازات اتومبيل ديگري 70000 40000
 1059 نداشتن دفترچه كار يا برگ فعاليت راننده وسيله نقيه ترابري جاده اي 70000 ---
1060  توقف در محل ممنوع ( پارك ممنوع ) 70000 40000
1061  راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت 70000 40000
1062  استفاده از نورافكن, چراغهاي الوان و اضافي و داشتن نور سفيد در عقب و نور قرمزدر جلو وسيله نقليه 70000 40000
1063  نداشتن عاج در سطح اتكاء لاستيك چرخ و همچنين استفاده از لاستيكهاي فرسوده و غير قابل اطمينان براي سواريها و وانت ها 70000 40000
 1064 عدم رعايت مقررات در گردش ها 70000 40000
 1065 سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب و يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه 70000 40000
1066  نصب هر نوع علائم و پلاكهاي متفرقه و همچنين الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه بدون داشتن مجوز از مبادي ذيربط 70000 40000
 1067 پخش صدا از بلندگوي منصوب به وسايل نقليه بدون اجازه مراجع ذيربط 70000 40000
1068  استفاده از لاستيك ميخدار در مواقع غير ضروري 70000 70000
1069  نداشتن شماره عقب و يا خوانا نبودن آن 70000 70000
 1070 عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين و پليس مدرسه 70000 40000
1071  حركت كمتر از سرعت مقرر در معابري كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده در صورت نبودن مانع به نحوي كه موجب كندي عبور و مرور شود. 70000 40000
 1072 سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر 70000 40000
1073  توقف با موتور روشن بدون حضور راننده 70000 70000
 1074 توقف اتوبوس و ميني بوس در خارج از ايستگاههاي تعيين شده 70000 40000
 1075 پارك كردن وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه بارگيري و تخليه بار 70000 40000
 1076 تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده در سواره رو 70000 40000
 1077 استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه آن در حين رانندگي 70000 70000
1078  خوردن, آشاميدن و استعمال دخانيات و پرتاب و يا ريختن ضايعات, اشياء , آب دهان و بيني در هنگام رانندگي 70000 40000
1079  عبور كاميون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راهها 70000 ---
1080  سوار كردن مسافر روي بار در راهها 70000 ---
1081  پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب بوسيله پارچه, ورق آلومينيومي, رنگ و يا هر شيئي ديگر كه باعث كاهش و تغيير و يا شدت نور مي شود. 70000 40000
 1082 نداشتن برگ معاينه فني وسيله نقليه 70000 40000
 1083 قصور در بكاربردن وسايل اخباري از قبيل مثلث شبرنگ يا چراغ چشمك زن حسب مورد در جلو و عقب وسيله نقليه متوقف در روي راهها 70000 40000
1084  همراه نداشتن گواهينامه رانندگي يا كارت شناسائي خودرو و يا بيمه نامه شخص ثالث 70000 40000
 1085 نداشتن كارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسايل نقليه عمومي 70000 ---
1086  نداشتن برگ بازبيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي در صورت وجود شركت حمل و نقل مسافربري در مبدا 70000 ---
1087  عدم استفاده و يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنما در گردش به چپ يا به راست يا هنگام توقف در شهر 130000 40000
 1088 توقف در محل ايستادن ممنوع ( مطلقا ممنوع ) 130000 40000
 1089 توقف دوبله در معابر 130000 40000
 1090 ورود وسائل نقليه غير مجاز به محدوده طرح ترافيك 130000 40000
1091  توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي ( اتوبوس, تاكسي و ... ) 130000 40000
 1092 رعايت نكردن تقدم عبور عابر از طرف راننده در گذرگاه عابر پياده 130000 40000
 1093 استفاده نكردن از عينك طبي در حين رانندگي براي كسانيكه در گواهينامه آنان ضرورت رانندگي با عينك درج شده است. 130000 70000
1094  گردش بچپ يا به راست در محل ممنوع 130000 70000
 1095 توقف وسايل نقليه در سطح آسفالت جاده ها و محلهائي كه شانه خاكي وجود دارد 130000 ----
 1096 توقف وسايل نقليه باربري سنگين ( 5 تن به بالا) و اتوبوسهاي خارج شهري در خيابان ها و در ساعات غير مجاز 130000 40000
 1097 تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه كه از طرف اداره راهنمائي و رانندگي داده شده است. 130000 130000
 1098 شستشوي وسيله نقليه در راهها ( خيابان و جاده ) 130000 40000
1099  عبور كاميونهاي سنگين و اتوبوس هاي خارج شهري در ساعات و مسيرهاي غير مجاز در شهر 130000 40000
1100  توقف از ابتدا تا انتهاي پيچ ها ( قوسهاي) حريم تقاطعها و روي پل و داخل تونل 130000 40000
 1101 تصادف ناشي از عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه جلو يا عدم توجه به جلو 130000 40000
1102  عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ قرمز چشمك زن 130000 40000
 1103 حمل كود, زباله و نخاله و مصالح ساختماني و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم. 130000 70000
 1104 بوق زدن غير ضروري و مكرر 130000 40000
 1105 توقف در داخل و يا حريم تقاطعهاي راه آهن در فاصله كمتر از 15 متر 130000 40000
 1106 توقف وسايل نقليه روي خط كشي عابر پياده و يا فاصله 10 متري آن در سواره رو 130000 40000
1107  عدم رعايت مسير هاي تعيين شده حركت در معابر منتهي به تقاطعها 130000 40000
 1108 صداي ناهنجار لوله اگزوست 130000 40000
1109  عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط و مسيرهاي ويژه اتوبوسراني, عابر پياده, دوچرخه و نظاير آن 130000 70000
1110  نداشتن چراغ هاي سالم جلو, عقب و يا چراغ راهنماي وسيله نقليه 100000 40000
 1111 نداشتن وسايل ايمني سالم و مناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيك يخ شكن و دو عدد برف پاكن و بخاري 100000 40000
1112  حركت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحويل پلاك 130000 130000
1113  حركت با پلاك غير مجاز و فاقد اعتبار 130000 130000
1114  حمل مسافر با وسيله نقليه شخصي و يا غير مجاز در شهرها 130000 70000
 1115 حمل جنازه با وسايل نقليه عمومي 130000 70000
1116  حركت در سرازيري با دنده خلاص 130000 70000
 1117 نداشتن كارت بيمه سرنشين وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در جاده ها 130000 ----
1118  حمل بار تجارتي توسط وسايل نقليه عمومي حمل مسافر 130000 40000
1119  حركت با دنده عقب غير ضروري ( خلاف جهت حركت ) 130000 40000
 1120 تغيير خط و حركت در معابر خط كشي شده بدون رعايت مقررات مربوط 130000 40000
1121  تجاوز به چپ از خط وسط معابر 130000 70000
1122  مغايرت كارت شناسايي با مشخصات فني وسيله نقليه 130000 130000
1123  نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداري 130000 40000
 1124 عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس راهنما 130000 70000
1125  نداشتن زوج پلاك و يا دستكاري و نداشتن پلاك سوم 130000 130000
1126  توقف خودرو در حاشيه راهها كه اقدام به فروش كالا مي نمايند 150000 ----
1127  حركت بطور مارپيچ در راهها 200000 70000
 1128 عدم رعايت حق تقدم عبور 200000 70000
1129  نداشتن عاج در سطح اتكا لاستيك چرخ و همچنين استفاده از لاستيكهاي فرسوده و غير قابل اطمينان براي وسايل نقليه سنگين 150000 70000
1130  عبور از چراغ قرمز 200000 70000
1131  تجاوز از سرعت مجاز 200000 70000
1132  سبقت غير مجاز 200000 70000
 1133 عبور از محل ممنوع 200000 70000
1134  توقف دوبله در محل ( ايستادن ممنوع ) در شهرها 150000 70000
1135  حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز 150000 70000
1136  رانندگي با وسيله نقليه اي كه بعلت نقص فني دود مي كند 200000 70000
1137  حمل باري كه موجب ناراحتي مسافران گردد ( در جاده ها) 150000 ----
1138  حمل اشياء كثيف و آلوده و حيوانات با وسيله نقليه مسافربري 150000 40000
1139  تخليه نخاله, زباله, مصالح ساختماني, فاضلاب و امثال آن در راهها و حريم آنها 150000 150000
 1140 استفاده از انوع بوق شيپوري و يا بوقهاي داراي صداي ناهنجار در مناطق مس...ي و ديگر مناطق غير مجاز 150000 70000
1141  نداشتن بيمه شخص ثالث 150000 70000
1142 عدم اعلام نشاني محل س...ت جديد مالك وسيله نقليه ظرف سي روز از تاريخ تغيير محل س...ت به اداره ر اهنمائي و رانندگي 150000 70000
1143  حمل تيرآهن و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط 150000 70000
1144  رانندگي با وسيله نقليه فاقد پلاك 150000 150000
 1145 نقص سيستم روشنائي وسايل نقليه به هنگام شب 150000 70000
1146  توقف وسيله نقليه در پياده رو 150000 40000
 1147 عدم استفاده از بارنامه و يا صورت وضعيت با وجود پايانه ها يا شركت حمل و نقل بار يا مسافر در مبدا حركت توسط وسايل نقليه عمومي در جاده ها 150000 ----
1148  مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده 150000 -----
1149  استفاده مكرر از يك بارنامه يا صورت وضعيت 150000 -----
 1150 عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان ترانزيت 150000 ----
 1151 استفاده از وسايل آتش زا از قبيل اجاق گاز پيك نيك, بخاري و امثال آن در داخل وسايل نقليه 150000 70000
1152  حمل مواد سوختي خارج از باك, توسط وسايل نقليه به استثناء وسايل نقليه مجاز و نصب باك غير مجاز 150000 70000
1153 عدول از مقررات حمل بارهاي عمومي در راهها 150000 ----
1154  عدم بارگيري و مهار ايمن محمولات در راهها 150000 ----
1155 رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز كه براي هر راننده تعيين مي شود 150000 ----
 1156 رانندگي در حالت و شرايط مستي كه با استفاده از دستگاههاي آزمايش الكل مشخص مي گردد 150000 150000
1157  سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههائي كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه 150000 -----
 1158 باز كردن قفل مخصوص وسايله نقليه كه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي نصب شده است 200000 70000
 1159 عبور وسايل نقليه از پياده رو 200000 70000
1160  دور زدن در محل ممنوع 200000 70000
 1161 سوار يا پياده كردن مسافر در خارج از پايانه هاي مسافربري يا محل هاي مجاز 200000 ----
1162  عدم تطبيق نام موسسه مندرج در بدنه وسايل نقليه همگاني با مشخصات مذكور در صورت وضعيت مسافري 200000 ----
1163  استفاده از لاستيك هاي خارج از استاندارد براي وسايل نقليه عمومي 200000 -----
1164 حمل مسافر با وسايل نقليه غير مسافربري 200000 -----
1165   عدم داشتن بغل نويسي خودروهاي با پلاك دولتي 200000 100000
1166  هرگونه دخالت و دستكاري در دستگاه سرعت نگار ( تا خوگراف ) در وسايل نقليه عمومي 250000 ------
 1167 جابجائي مسافر با وسيله نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و يا استفاده از صفحات غير استاندارد در دستگاه تاخوگراف 250000 ------
1168  جابجائي مسافر با وسيله نقليه داراي پلاك خصوصي در جاده ها 250000 -----
1169  عدم رعايت مقررات حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك 250000 ---
1170  هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و حركت بر روي يك چرخ و يا حركات آكروباتي در سطح راهها 300000 100000
1171  عدول از مقررات حمل بارهاي ترافيكي در راهها 300،000

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 21:43  توسط حسن ساداتی  |